ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।

ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੈਨਡਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਈਵੀਐਫ (IVF) ਅਤੇ ਜਣਨ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ, ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜਣਨ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਡਾ. ਗੂਨੂ ਵੜੈਚ ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਮਾਹਿਰ ਹੈ । ਉਸ ਕੋਲ ਜਣਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਟੇ੍ਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਜਣਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਡਾ. ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਇੱਕ ਜਣਨ ਮਾਹਿਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇੰਨ-ਮੈਡੀਕਲ-ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ :  

  • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ 604-559-9950 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 604-559-9951 ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
  • ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਵਾਕ-ਇੰਨ-ਮੈਡੀਕਲ-ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਕਹੋ ।

ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀਸ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (M.S.P) ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫ਼ੀਸ $100 ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸਥਿਤੀ

ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਸਰੀ
801-13737 96 ਐਵਨਿਯੂ
ਸਰੀ, ਬੀਸੀ V3V 0C6

ਫੋਨ : 604-559-9950
ਫੈਕਸ : 604-559-9951

ਸਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 7:30 ਸਵੇਰ - 2:30 ਦੁਪਹਿਰ
(ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ )


ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ