ਔਲਿਵ ਫ਼ਰਟਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।


ਇਕ ਜਣਨ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲਿਨਿਕ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ।


ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਲਿਵ ਫਰਟਿਲਟੀ ਕਲਿਨਿਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 604-559-9950 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 604-559-9951 ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲਿਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪਲੈਨ ਵਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਅਪਾਇਂਟਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ $100 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਓਲਿਵ ਫਰਟਿਲਟੀ ਸਰੀ
ਸਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 7:30 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 2:30 ਸ਼ਾਮ
ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਕਸ਼ਾ

ਵਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ


ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ