Dr. Areiyu Zhang 张钰医生 MD FRCSC (生殖内分泌及妇产科医生
Dr. Charmaine Ma MD, family physician 马如茵医生 MD CCFP (加拿大全科家庭医生)